WEEE Politika | Trakm8

Domů »

WEEE Politika

Recyklace starých elektrických zařízení je snadná.

Recyklujte vaše elektrické a elektronické zařízení ve vašem místním centru pro zpětný sběr eketroodpadu. Pro nejbližší centrum recyklace odpadu navštivte webové stránky vašeho poskytovatele služeb.

Proč recyklovat?

Nepotřebná elektrická zařízení jsou rychle rostoucí typ odpadů v České Republice.

Mnoho elektických zařízení může být opraveno nebo recyklováno, čímž šetří přírodní zdroje a prostředí. Nerecyklovaná elektrická zařízení končí na skládkách, kde mohou nebezpečné látky kontaminovat zeminu a vodu a ohrožovat životní prostředí i lidské zdraví.

Jsme hrdí na podporu vašich místních recyklačních center na elektická zařízení.

Jako připomínka, že staré zařízení může být recyklováno, slouží značka zobrazující přeškrtnutý kruh s košem. Prosíme, nevyhazujte žádně elektrické zařízení do vašeho koše.

Co je WEEE (Waste Electrical or Electronic Equipment) - vyhláška o elektro-odpadech je nařízením, které nabádá jednotlivé země ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení a jejich ekologické likvidaci.

Jak můžeme pomoci?

V České Republice musí distributoři včetně koncových prodejců umožnit všem zákazníkům, kteří kupují nové elektrické zařízení, bezplatně recyklovat jejich staré vyřazené zařízení. Jako odpovědný prodejce jsme požadavky na nás kladené, vyřešili finanční pomocí a spoluprácí s lokálními recyklačními centry. Dosáhli jsme toho díky členstvím v národních centrálách zpětného odběru elektrozařízení.

Máte-li zájem o více informací o sběrných dvorech a možnostech zpětného doběru elektroodpadu, navštivte příslušné webové stránky.